ALKOHOLIO VARTOJIMO NEIGIAMO POVEIKIO SVEIKATAI MAŽINIMO ALGORITMAS

Alkoholio vartojimo neigiamo poveikio sveikatai mažinimo algoritmas aprašo alkoholio vartojimo rizikos įvertinimą, pagalbos organizavimo ir prevencijos veiklų tvarką asmeninio kontakto atveju 14–29 metų amžiaus asmenų grupei.

Šis algoritmas skirtas padėti įvertinti paslaugų teikimo poreikį ir pateikti rekomendacijas organizuojant pagalbos eigą. Pateikiamas sveikatos problemos sprendimo sekos aprašas yra tik pagalbinis įrankis ir paslaugų teikėjai, priimdami sprendimus bei teikdami rekomendacijas, turėtų remtis savo profesine patirtimi ir vertinimu.

Informacijos šaltiniai

Pirmoji pagalba apsinuodijus

Teisiniai dokumentai

Standartai

Metodikos, rekomendacijos, kita literatūra praktiniam naudojimui

Gydytojams, psichiatrams, psichologams, socialiniams darbuotojams

Specialistams, dirbantiems mokyklose ar organizuojantiems prevencijos programas bendruomenėje

 • Metodinės rekomendacijos. Mokytojo knyga. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programai įgyvendinti. 2009. Vilnius: Lietuvos Rerspublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras (sud. T. Tamošiūnas).

 • Bankauskienė I. 2013. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija: samprata ir modeliai. Informacinis leidinys. Vilnius: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

 • Jociutė A., Sabaliauskienė D., Mačiūnas E. 2007. Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas. Metodinės rekomendacijos. Vilnius: Valstybinis aplinkos sveikatos centras.

 • Liepinytė-Medeikė, Virginija. 2008. Sveikatinimo darbo su bendruomene, šeima ir nevyriausybinėmis organizacijomis rekomendacijos. Metodinė medžiaga. Vilnius: Valstybinis aplinkos sveikatos centras.

 • Valstybinis psichikos sveikatos centras. 2011. Vaikų, vartojančių narkotines ir psichotropines medžiagas, vartojimo nustatymo organizavimas. Vilnius

 • Bankauskienė I., Jonutytė I., Leonienė V., Merfeldaitė O., Petruškevičiūtė A., Prakapas R., Šarkanė R., Šimaitis A., Valantejienė S. 2009. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa mokinių tėvams: metodinės rekomendacijos mokyklų ir globos įstaigų vadovams, pedagogams, specialistams. Vilnius: Švietimo ir mokslo ministerija, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

Dalomoji medžiaga, atmintinės, lankstukai, plakatai, informaciniai leidiniai


Internetinės svetainės, duomenų bazės

 • „Pagalba sau“ – informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą: www.pagalbasau.lt

 • Jutos universiteto Genų mokslo mokymo centro (Genetic Science Learning Center) internetinėje svetainėje pateikiama informacija, kaip narkotikai, patekę į organizmą, daro poveikį smegenims: http://learn.genetics.utah.edu/content/addiction/mouse/

 • JAV Nacionalinio priklausomybių nuo narkotikų instituto (NIDA) internetinė svetainė jaunimui http://teens.drugabuse.gov/

 • JAV Nacionalinio piktnaudžiavimo alkoholiu ir priklausomybės nuo alkoholio instituto (NIAAA) interneto svetainė, skirta 11–13 m. vaikams: http://www.thecoolspot.gov/

 • Didžiosios Britanijos vyriausybės finansuojama jaunimui skirta internetinė svetainė apie narkotikų žalą: http://www.talktofrank.com/

 • Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento svetainėje pateikiama informacija apie psichoaktyviąsias medžiagas: http://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/informacija

 • Jungtinės Karalystės Alkoholio mokymo centro interneto svetainėje pateikiami šaltiniai alkoholio tema: http://www.alcohollearningcentre.org.uk/

 • Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje pateikiama informacija

 • JAV organizacijos „Partnership for Drug-Free Kids“ interneto svetainėje pateikiama naudinga informacija, tyrimai, žiniasklaidos kampanijos narkotikų vartojimo prevencijos tema (anglų kalba): http://www.drugfree.org/

Programos (aplikacijos) išmaniesiems telefonams, planšetėms ir kompiuteriams

Kontekstinė, susijusi su sveikatos problema informacija, esanti portale

Mokomoji vaizdo medžiaga portalo mediatekos dalyje

Vaizdo medžiaga „Why do some people but not others develop substance use problems?“ apie tai, kodėl vieni žmonės tampa priklausomi nuo psichiką veikiančių medžiagų, o kiti ne: http://www.sveikatostinklas.lt/mediateka/video/why-do-some-people-not-others-develop-substance-use-problems


PRIEDAI

1 priedas

AUDIT – alkoholio vartojimo sutrikimų atpažinimo klausimynas


Klausimas

0

1

2

3

4

1. Kaip dažnai geriate alkoholinius gėrimus?

Niekada

Kartą per mėnesį ar rečiau

2–4 kartus per mėnesį

2–3 kartus per savaitę

4 ar daugiau kartų per savaitę

2. Kiek standartinių alkoholinių vienetų* įprastai išgeriate tą dieną, kai geriate?

1 ar 2

3 ar 4

5 ar 6

7–9

10 ar daugiau

3. Kaip dažnai per dieną išgeriate 6 ar daugiau standartinių alkoholio vienetų*?

Niekada

Rečiau nei kartą per mėnesį

Kartą per mėnesį

Kartą per savaitę

Kasdien arba beveik kasdien

4. Kaip dažnai per pastaruosius 12 mėnesių pastebėjote, kad pradėjęs gerti nebegalite liautis?

Niekada

Rečiau nei kartą per mėnesį

Kartą per mėnesį

Kartą per savaitę

Kasdien arba beveik kasdien

5. Kaip dažnai per pastaruosius 12 mėnesių dėl gėrimo neatlikote to, ko iš Jūsų paprastai tikimasi?

Niekada

Rečiau nei kartą per mėnesį

Kartą per mėnesį

Kartą per savaitę

Kasdien arba beveik kasdien

6. Kaip dažnai per pastaruosius 12 mėnesių pagirioms palengvinti ryte reikėjo išgerti alkoholio?

Niekada

Rečiau nei kartą per mėnesį

Kartą per mėnesį

Kartą per savaitę

Kasdien arba beveik kasdien

7. Kaip dažnai per pastaruosius 12 mėnesių po išgertuvių jautėte kaltę ir sąžinės priekaištus?

Niekada

Rečiau nei kartą per mėnesį

Kartą per mėnesį

Kartą per savaitę

Kasdien arba beveik kasdien

8. Kaip dažnai per pastaruosius 12 mėnesių negalėjote prisiminti praėjusios dienos vakaro dėl išgerto alkoholio?

Niekada

Rečiau nei kartą per mėnesį

Kartą per mėnesį

Kartą per savaitę

Kasdien arba beveik kasdien

9. Ar dėl Jūsų gėrimo Jūs pats ar kas nors kitas buvo sužeistas?

Ne

Taip, bet ne per pastaruosius 12 mėnesių


Taip, per pastaruosius 12 mėnesių

10. Ar Jūsų giminaitis, draugas, gydytojas ar kitas sveikatos priežiūros specialistas kada nors yra išreiškęs susirūpinimą dėl Jūsų gėrimo ar paraginęs mažiau gerti?

Ne

Taip, bet ne per pastaruosius 12 mėnesių


Taip, per pastaruosius 12 mėnesių


Balų suma

(pildo specialistas)* standartinio alkoholio vieneto suvokimui naudokitės 2 priedu

2 priedas


STANDARTINIO ALKOHOLIO VIENETO (SAV*) SKAIČIUOKLĖ

*1 SAV = 10 g grynojo (100 proc.) alkoholio (etanolio)

SAV apskaičiuojamas pagal formulę:SAV =

(alkoholinio gėrimo kiekis (ml) x alkoholinio gėrimo stiprumas (%)

1 000AddThis Sharing Sidebar
Share to Spausdinti Print Share to Dar... AddThis
Hide
Show