Reklamos įstatymas
Šio įstatymo tikslas – gerinti vartotojų informavimą apie prekes ir paslaugas, ginti vartotojų teises ir teisėtus interesus, saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę, skatinti reklamos savitvarką ir sudaryti sąlygas reklaminei veiklai plėtoti. Šis įstatymas nustato reklamos naudojimo reikalavimus, reklaminės veiklos subjektų atsakomybę ir reklamos naudojimo priežiūros Lietuvos Respublikoje teisinius pagrindus.
Raktažodžiai: 
Nuoroda: 
Autorius: 
Lietuvos Respublikos Seimas
Šaltinio tipas v.2: 
Auditorija: 
Specialistai
Duomenų tipas: 
Internetinė interaktyvaus formato laikmena (www, portalas)
Laukas šaltinio citavimui: 
Lietuvos Respublikos patvirtintas Reklamos įstatymas (2000 m. liepos 18 d. Nr. VIII-1871). Prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=408321