Maisto įstatymas
Įstatymas nustato teikiamo į rinką maisto bei jo tvarkymo reikalavimus, valstybės institucijų bei visuomeninių vartotojų teisių gynimo organizacijų kompetenciją užtikrinant maisto saugą, taip pat reglamentuoja maisto gamintojų, paslaugų teikėjų bei pardavėjų pareigas ir atsakomybę. Šio įstatymo nuostatos suderintos su Įstatymo priede nurodytais Europos Sąjungos teisės aktais.
Raktažodžiai: 
Nuoroda: 
Šaltinio tipas v.2: 
Auditorija: 
Specialistai
Duomenų tipas: 
Internetinė interaktyvaus formato laikmena (www, portalas)
Laukas šaltinio citavimui: 
Lietuvos Respublikos Maisto įstatymas (2000 m. balandžio 4 d. Nr. VIII-1608, Vilnius). Prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=266822