Trys pieštukai
Piešinių konkursas moksleiviams
2014-01-22
Tema: 
Kita

Piešinių konkursas

„Sveikas vaikas –  sveika šeima –  sveika visuomenė“ 

 

Dalyvių amžiaus grupės:  1 – 5 klasių ir 6 – 10 klasių mokiniai.

Tema: ,,Sveikas vaikas – sveika šeima – sveika visuomenė“, atspindinti vaiko asmeninį požiūrį, nuomonę, nuostatą, patirtį apie sveiką gyvenseną, ligų prevenciją šeimoje.

Vertinimo kriterijai:  Vertinant bus atsižvelgiama į kūrybiškumą, originalumą, įdomų, savitą temos pateikimą.

Formatas: A-2, A-3 piešimo lapas.

Prizai: originaliausių darbų autoriai bus apdovanoti biuro įsteigtais prizais.

Konkursas vyksta iki 2014 m. vasario 28 d.

 Išsamią informaciją rasite čia:

 

MOKINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO ,,SVEIKAS VAIKAS – SVEIKA ŠEIMA – SVEIKA VISUOMENĖ “ ORGANIZAVIMO

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių piešinių konkurso ,,Sveikas vaikas – sveika šeima – sveika visuomenė“  (toliau – Konkursas) organizatorius – Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras), Biuro adresas – Respublikos 94, Rokiškis.

2. Konkurso dalyviai: Rokiškio rajono mokyklų mokiniai. 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Skatinti vaikus dalintis įgytomis sveikatos stiprinimo žiniomis ir įgūdžiais.

5. Uždavinai:

                      5.1. skatinti vaikus domėtis sveika gyvensena, ligų prevencija;

                      5.2. ugdyti vaikų atsakomybę už savo ir artimųjų sveikatą bei sveikatai palankią aplinką;

5.3. ugdyti kūrybiškumą;

5.4. skatinti vaikus dalyvauti konkursuose.

III. KONKURSO SĄLYGOS

6. Konkurso objektas – piešinys tema ,,Sveikas vaikas – sveika šeima – sveika visuomenė“, atspindintis vaiko asmeninį požiūrį, nuomonę, nuostatą, patirtį apie sveiką gyvenseną, ligų prevenciją šeimoje.

7. Konkurso dalyviai skirstomi į dvi grupes: 1-5 klasių ir 6-10 klasių.

7.1. Konkurso dalyvis ar vaikų grupė gali pristatyti ne daugiau kaip vieną darbą.

8. Piešinys gali būti atliktas įvairia technika. Piešinio lapo formatas A2, A3. Pageidautina prie piešinio pateikti autoriaus (autorių grupės) nuotrauką.

9. Konkursinio darbo įforminimas:

9.1. piešinio dešiniajame apatiniame kampe nurodytas konkursinio darbo autoriaus (autorių) vardas ir pavardė, amžius;

9.2. nurodyta darbo vadovo vardas, pavardė, užimamos pareigos, kontaktiniai telefonai, el. p. atstovaujama ugdymo įstaiga, adresas;

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

10. Konkursas vyksta dviem etapais:

10.1. pirmasis konkurso etapas vyksta mokyklose. Konkursą inicijuoja ir datą nustato pačios ugdymo įstaigos. Pirmas konkurso etapas turi įvykti ne vėliau kaip iki vasario 28 d.

10.2. direktorių įsakymu sudaromos konkurso darbų vertinimo komisijos, į kurių sudėtį gali būti įtraukiami mokytojai, ugdymo įstaigose dirbantys sveikatos priežiūros specialistai.

10.3. konkursinius darbus į antrąjį etapą reikia pristatyti iki kovo 10 dienos į  Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą adresu – Respublikos 94, Rokiškis.

10.4. antrasis ir finalinis konkurso etapai nuo kovo 10 iki kovo 15 d. vyks Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure. Į vertinimo komisiją direktoriaus įsakymu įtraukiami visuomenės sveikatos biuro specialistai, menininkė Asta Keraitienė.

11. Konkurso finalo rezultatai paskelbiami per 5 dienas po vertinimo komisijos posėdžio Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro svetainėje www.rsveikata.lt 

Papildomai informuojami dalyviai elektroninio pašto adresais, kurie buvo nurodyti registracijos lapuose.

12. Informacija apie konkursą skelbiama Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro svetainėje www.rsveikata.lt

V. KOMISIJŲ DARBŲ VERTINIMO IR DARBO KRITERIJAI 

13. Vertinimo komisijos atsižvelgia ar pateikti konkursui darbai atitinka šiuos kriterijus:

13.1. ar konkursinis darbas pateiktas iki nurodytos konkurso pabaigos datos;

13.2. ar darbas atitinka konkurso temą, tikslus ir uždavinius;

13.3. ar pateikimo forma atitinka konkurso reikalavimus;

13.4. ar darbas yra tinkamai įformintas;

13.5. darbo originalumas;

13.6. darbo meniškumas;

13.7. ryšys tarp pavaizduotų elementų;

13.8. vaikų patirties perteikimas.

14. Vertinimo komisijų narių darbo kriterijai:

14.1. pirmojo etapo komisijos nariai (ugdymo įstaigose) vaikų darbus vertina dešimties balų sistema, atrenka po tris geriausius darbus abiejose amžiaus grupėse ir siunčia Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui.

14.2. antrajame etape Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro komisijos nariai vaikų darbus vertina dešimties balų sistema individualiai.

14.3. finaliniame etape Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro komisijos nariai posėdyje pagal daugiausia surinktų balų skaičių atrenka dešimt geriausių piešinių bei atviru balsavimu išrenka I, II, III vietos nominantus ir skiria 7 paskatinamuosius prizus. 

VI. KONKURSO FINANSAVIMAS 

15. Lėšas konkurso finaliniam etapui organizuoti ir nugalėtojams paskatinti skiria Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

16. Konkurso finalinio etapo prizinis fondas: Trys prizinės vietos – po 50 litų vertės knygyno dovanų kuponai, 7 paskatinamieji prizai.

VII. APDOVANOJIMAI 

17. Konkurso I, II, III vietos laimėtojams diplomus bei paskatinamuosius 7 prizus kitiems konkurso dalyviams skiria  konkurso organizatoriai Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

18. Apdovanojimus galima bus atsiimti  Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure. 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Konkurso vertinimo rezultatai per 3 darbo dienas nuo konkurso finalo duomenų paskelbimo gali būti raštu skundžiami konkurso organizatoriui.

              20. Pristatyti konkursui darbai autoriams negrąžinami. Jie bus archyvuojami ir saugomi Biure. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę populiarinti konkurso dalyvių darbus: skenuoti ir publikuoti leidiniuose, Biuro interneto svetainėje  www.rsveikata.lt, autoriams neišmokant honoraro. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas darbų atsiuntimas į konkursą.

21. Informacija apie pirmo etapo konkurso organizavimą teikiama Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure: elektroniniu paštu v.mickiene@rsveikata.lt , tel. 8 615 35760, 52055

Projektą vykdo:
Projektą finansuoja:
© 2016-2019 Sveikatos Tinklas. Visos teisės saugomos. Privatumas ir atsakomybė.